Δωρεάν Wi-Fi σε 3.200 τουριστικά σημεία της χώρας. Προθεσμία υποβολής προτάσεων 16 Νοεμβρίου

Σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που αφορά στη δράση «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» προβαίνει το Υπουργείο Οικονομίας…