Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Σκιάθου.


Με την πλειοψηφία ο προϋπολογισμός των δύο παρατάξεων της Αντιπολίτευσης των επικεφαλής κ. Νίκου Πλωμαρίτη και Παναγιώτη Διολέττα με 11 ψήφους υπέρ 9 κατά (της συμπολίτευσης) και ένα κατά στους δύο προϋπολογισμούς από την ΛΑΣ Σκιάθου με επικεφαλής τον κ. Καρπέτα Βάγιο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα στα πλαίσια της 20η ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου που ήταν και η τελευταία για το 2020.
 • ΘΕΜΑ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

   

  Σας υποβάλλουμε σχέδιο προϋπολογισμού, στο οποίο αναφέρονται τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά προτείνονται στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2021.

  Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 καταρτίσθηκε  έχοντας  υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄)
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 86 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων OΤΑ του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»  (ΦΕΚ 138/Α) και  ισχύουν.
  3. Τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β) ΚΥΑ «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253/Β ), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394/Β) και 50698/2-12-2011 (ΦΕΚ 2832/Β) όμοιες  και ισχύει .
  4. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τ. Β΄) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (253/Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»»
  5. Τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/23-7-2013 (ΦΕΚ 167/Α’)
  6. Το υπ’αρίθμ 35/2020 από 20-12-2020 έγγραφό μας προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου, το οποίο πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 14107/21-12-2020 Δ.Σ.
  7. Την υπ’αρίθμ 14127 από 22/12/2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου, προς τις παρατάξεις μας.

  Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την εναλλακτική πρόταση μας Προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, έτους 2021 ως κάτωθι:

  Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το μέρος (Ι) περιλαμβάνει τα έσοδα και το μέρος (ΙΙ) τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

  Τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους και διακρίνονται σε: α) τακτικά έσοδα, β) έκτακτα έσοδα, γ) έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, δ) εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε., ε) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων και στ) χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

  Έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους 2019 και εφαρμόζοντας τις πιο πάνω σχετικές οδηγίες, τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2021και με τα οποία συμφωνούμε υποχρεωτικά, έχουν ως εξής

  α) Τα τακτικά έσοδα, προκύπτουν από τις εισπράξεις του οικονομικού έτους 2019 και τη θετική διαφορά, εάν υπάρχει, των δύο πρώτων επταμήνων των ετών 2019 και 2020 και αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 3.322.682,56€ αναλύονται σε:

  β) Τα έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις) αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 1.154.716,85 € και αναλύονται σε:

  γ) Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 536.500,00 € και αναλύονται ως εξής:

  δ) Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2021 και ανέρχονται στο ποσό των 6.300.000,00 €.

  ε) Στον προϋπολογισμό του 2021 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό, που εμφανίζεται στον Κ.Α. 41 με τίτλο: «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων», αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 1.303.120,00 €.

  στ)Το χρηματικό υπόλοιπο που αναμένεται ότι θα παραμείνει στο Ταμείο  ανέρχεται στο ποσό των 10.365.492,72 € εκ.

  ζ) Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανέρχεται στο ποσό των 1.463.217,21 € εκ.

   

  Οι δαπάνες διακρίνονται στον προϋπολογισμό του 2021 στις ακόλουθες ομάδες :

  1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
  2. Επενδύσεις
  3. Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
  4. Αποθεματικό

  Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία για το λόγο αυτό οι κωδικοί αριθμοί των λειτουργικών δαπανών, των επενδύσεων και των πληρωμών Π.Ο.Ε. επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες.

  Οι Υπηρεσίες χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής :

  00        Γενικές Υπηρεσίες

  10        Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

  15        Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής

  20        Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

  25        Υπηρεσίες Ύδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης

  30        Υπηρεσία Τεχνικών Έργων

  35        Υπηρεσία Πρασίνου

  40        Υπηρεσία Πολεοδομίας

  45        Υπηρεσία  Νεκροταφείων

  50        Δημοτική Αστυνομία

  70        Λοιπές Υπηρεσίες

  Οι τροποποιήσεις που προτείνονται από τις παρατάξεις μας στο σχέδιο του Π/Υ 2021 που κατατέθηκε από τη δημοτική Αρχή , αφορούν το σκέλος των εξόδων, καθώς στα έσοδα δεν μπορεί να προταθεί καμία αλλαγή αφού αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τ. Β΄). Οι τροποποιήσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

   ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
  00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις

   

  20.000,00 5.000,00
  00-6443.00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 20.000,00 10.000,00
  00-6453 Λοιπές συνδρομές 13.000,00 5.000,00
  00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 20.000,00
  00-6736.05 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 5.000,00 0
  00-6737.06 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 55.800,00 0
  00-6737.07 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΄΄ΚΕΦΑΛΑ΄΄) 15.000,00 0
  10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 24.700,00 16.000,00
  10‑6273

   

  Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

   

  30.000,00 10.000,00
  10-7112.00 Αγορά οικοπέδου για ανέγερση σχολείου 0 320.000,00
  15‑6481.00

   

  Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15.000,00 25.000,00
  15-6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 30.000,00 10.000,00
  15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15.000,00 10.000,00
  15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 50.000,00 20.000,00
  15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

   

  20.000,00 15.000,00
  15-6481.01 Δαπάνες σίτισης και διαμονής εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες ορεινών ή νησιωτικών δήμων άρθρο 32 του ν. 4483/2017.

   

  70.000,00 30.000,00
  30‑7135.01

   

  Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ιστών 200.000,00 50.000,00
  35-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 150.000,00 100.000,00
  35-6262.01 Καθαρισμός Αυλακών και πρανών 10.000,00 7.000,00
  35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 15.000,00 10.000,00
  35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάτητα 15.000,00 7.000,00
  35-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.500,00 10.000,00
   

  50-6615

  Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.000,00 5.000,00
  70.03-6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (αφορά πρόσληψη 7 οδηγών και 7 εισπρακτόρων για 2 μήνες για τη λειτουργία των λεωφορείων γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών) 0 40.000,00
  70.03-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0 15.000,00
  70.03-6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0 7.000,00
  70.03-6063 Λοιπές παροχές σε είδος  εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0 7.000,00
  70.03-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των λεωφορείων Σκιάθου-Κουκουναριών 0 20.000,00
  70.03-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων λεωφορείων Σκιάθου-Κουκουναριών 0 30.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 804.000,00 804.000,00

   

  Σύμφωνα με την ανωτέρω πρότασή μας ο Προϋπολογισμός του έτους 2021, παραμένει ισοσκελισμένος και ταυτόχρονα είναι ρεαλιστικός και προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

  Ενισχύεται το κοινωνικό πρόσωπο –έργο του Δήμου, δίνοντας προτεραιότητα στις ουσιαστικές ανάγκες των δημοτών μας, με την πρόταση μας για αγορά οικοπέδου για την ανέγερση σχολείου, με την αύξηση των παροχών σε χρήματα και σε είδη για τους συμπολίτες μας που έχουν οικονομική αδυναμία, λόγων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID 19.

   

  Τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’αρίθμ 153/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου περί συνέχισης – ανάληψης της λειτουργίας της μικροσυγκοινωνίας Σκιάθου-Κουκουναριών από τον Δήμο, δημιουργούμε κωδικούς δαπανών με κωδικό 70.03, με αντίστοιχα ποσά. Η πρόβλεψη εσόδων θα έρθει με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προτείνουμε τη λειτουργία των λεωφορείων με πρόσληψη εποχικού προσωπικού, προβλέποντας και τα κόστη της συντήρησης των λεωφορείων, καυσίμων κ.λ.π. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται τόσο η εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων, όσο και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου και ταυτόχρονα αυξάνει την απασχόληση κατοίκων του νησιού, μειώνοντας την ανεργία.

   

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υποβάλλουμε την εναλλακτική πρόταση μας σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021, σύμφωνα με τα ανωτέρω και παρακαλούμε για την ψήφισή της.

  Ο

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

  ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Νικόλαος