Προσλήψεις έξι συμβασιούχων ανακοίνωσε ο Δήμος Σκιάθου


Tην πρόσληψη έξι καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο Δήμος Σκιάθου, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι πλήρους απασχόλησης και οι δύο μερικής απασχόλησης, τριών ωρών καθημερινά

).Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμπλήρωση της  αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (συνημμένη) και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί  θα ανατρέχουν στο παράρτημα.

Ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων  :24 Αυγούστου 2020 έως το πέρας της  26ης  Αυγούστου 2020.

Για πληροφορίες θα απευθύνεστε  στο γραφείο προσωπικού ,στην υπάλληλο Μπαλαλά Σοφία ,ΠΕ Διοικητικού και στο τηλ.2427 3 50137.

Eπισήμανση: Στο στάδιο της αρχικής υποβολής θα στέλνεται μόνο η αίτηση με συμπληρωμένα τα στοιχεία και τα βαθμολογούμενα κριτήρια.Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε επόμενο στάδιο-μετά την έκδοση των πινάκων – θα αποσταλούν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχουν συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους -επιτυχόντες