Άνοιξε η πλατφόρμα για τα δάνεια από το Taxis


Στη διάθεση των επιχειρήσεων τέθηκε πριν από λίγο η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη χορήγηση των χαμηλότοκων δανείων απευθείας από το σύστημα Taxis.

Όπως αναφέρεται, οι ενδιαφερόμενοι έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 15 Μαίου να κάνουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν το δάνειο το οποίο θα κυμαίνεται από 2000 ευρώ κατ’ ελάχιστο (για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις) και θα φτάνει έως και τα 500.000 ευρώ το μέγιστο. Οι τελικές αιτήσεις –οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα καθώς το υπουργείο Οικονομικών θέλει να καταβάλλει τα χρήματα ακόμη και σήμερα ή αύριο ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων θα πρέπει να γίνουν στην σελίδα https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Με την επίσκεψη στη σελίδα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει την ένδειξη Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Αίτηση χορήγησης. Το σύστημα μπορεί να βγάλει την ένδειξη: “δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση της αίτησης διότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε ένσταση, πατήστε το κουμπί “Θέλω να υποβάλλω ένσταση”. Θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω μηνύματος στη θυρίδα σας στο my Taxisnet.

Όσοι είχαν κάνει την αίτηση εμπρόθεσμα, τότε στην οθόνη θα εμφανιστούν:

1. Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας της επιχείρησης

2. Ο αριθμός εργαζομένων στις 31/03.

3. Ο αριθμός εργαζομένων σε αναστολή στις 21/04/2020

4. Το δικαιούμενο ποσό του δανείου βάσει αλγορίθμου και

5. Το ελάχιστο δικαιούμενο ποσό βάσει του άρθρου 4 παρ/ 2 της ΚΥΑ. Αυτό κυμαίνεται από 2000 έως 80.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων

Το μόνο που χρειάζεται να είναι να γίνει κλικ στην ένδειξη “η επιχείρηση αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του καν. 1407/2013 de minimis. O αιτών ενημερώνεται αυτομάτως.

1. Για το ΑΦΜ του δικαιούχου

2. Για την επωνυμία του δικαιούχου

3. Για την ονομασία του προγράμματος

4. Για τον φορέα χορήγησης της ενίσχυσης

5. Για τον εφαρμοστέο κανονισμό de minimis

6. Για την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης

7. Για τον αριθμό πρωτοκόλλου

8. Για το εγκριθέν ποσό της ενίσχυσης

9. Για το καταβληθέν ποσό και

10. Για την ημερομηνία καταβολής

Για τη δήλωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που συνιστούν ενιαία επιχείρηση, συμπληρώνετε ειδικό πίνακα με δύο διακριτές γραμμές εισαγωγής πληροφοριών:

Η πρώτη γραμμή αφορά το είδος της σχέσης με την επιχείρηση που εισάγεται στον σχετικό πίνακα. Περιέχονται οκτώ διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με το αν η επιχείρηση που εισάγεται ελέγχει ή ελέγχεται Οι επιλογές είναι οι εξής:

1. Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της επιχείρησής μας

2. Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. β) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού της επιχείρησής μας

3. Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. γ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην επιχείρησή μας βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με εμάς ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού μας

4. Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. δ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση, που είναι μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησής μας, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησής μας, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της επιχείρησής μας

5. Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. κατέχουμε την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της δηλούμενης επιχείρησης

6. Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. β) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. έχουμε το δικαίωμα να διορίζουμε ή να παύουμε την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της δηλούμενης επιχείρησης

7. Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. γ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε κυριαρχική επιρροή στη δηλούμενη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχουμε συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της δηλούμενης επιχείρησης

8. Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. δ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020. Δηλ. είμαστε μέτοχος ή εταίρος της δηλούμενης επιχείρησης και την ελέγχουμε μόνοι μας, βάσει συμφωνίας που έχουμε συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της δηλούμενης επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της επιχείρησης αυτής

Η δεύτερη γραμμή ελέγχου αφορά τον τρόπο σύνδεσης με την επιχείρηση που εισάγεται στον σχετικό πίνακα, και ειδικότερα αν πρόκειται για άμεση ή έμμεση σύνδεση, μέσω ενός ή περισσότερων επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να μην λάβει ολόκληρο το ποσό που δικαιούται αλλά ένα μέρος. Έτσι, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα χρήματα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από την επιχείρηση στο σύστημα Taxis.