Άρθρο 12 – Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)


1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), είναι το ανώτατο επιχειρησιακά όργανο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), έχει ως αποστολή, ιδίως:
α. Το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση, επιστημονική τεκμηρίωση και εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, όπως ιδίως εξειδικεύεται μέσω της εισήγησης προς την Γ.Γ.Π.Π. του σχεδιασμού της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών.
β. Τη λήψη μέτρων εκτίμησης και πρόβλεψης των επικινδυνοτήτων, τρωτότητας και απειλών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών επικείμενων καταστροφών.
γ. Την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, το συντονισμό των δράσεων και μέτρων αποκατάστασης και τον έλεγχο εφαρμογής τους.
δ. Τη συνεργασία με Φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου για ζητήματα αρμοδιότητας του.
2. Περαιτέρω, οργανωτικά, λειτουργικά, ζητήματα στελέχωσης, προσωπικού και λοιπά υπηρεσιακά ζητήματα του Σ.Ο.Π.Π. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη