ΘΕΜΑ:ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ


 • Επειδή η πανδημία του κορονοϊού προκαλεί απρόβλεπτες και δυσμενέστατες οικονομικές
  συνέπειες στις πληττόμενες επιχειρήσεις, προτείνεται η λήψη αποφάσεως του Δημοτικού
  Συμβουλίου Σκιάθου
  Α) για την άμεση αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων της απόλυτης αρμοδιότητάς του και
  Β) την εισήγηση λήψεως μέτρων μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας από τους αρμόδιους
  φορείς της Κυβέρνησης
  Παρακαλούμε λοιπόν όπως κατά την 4
  η
  ΤακτικήΣυνεδρίασητουΔημοτικούΣυμβουλίουτο
  Σάββατο 4-4-2020 , συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις εκτός ημερήσιας διάταξής
  δεδομένου του κατεπείγοντος τα παρακάτω θέματα :
  Α)
  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου να λάβει απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο
  τριακοστό έβδομο παρ. 8 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-
  2020), σύμφωνα με την οποία, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά
  τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19
  και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρ. 13 του
  από 24-9/20-10-1958 Β.Δ., απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό
  διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά
  εντός του διαστήματος απαλλαγής να συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου να λάβει απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο
  τριακοστό έβδομο παρ. 9 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-
  2020), σύμφωνα με την οποία, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των
  μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, απαλλάσσονται του ενιαίου
  ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
  άρθρου 1 του Ν. 25/1975, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε
  περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής να
  συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
 • 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου να λάβει απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο
  τριακοστό έβδομο παρ. 10 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-
  2020), σύμφωνα με την οποία να διενεργεί προμήθειες για την παροχή γευμάτων και
  τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση
  κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
  Β)
  4. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου να λάβει απόφαση, με την οποία να
  εισηγείται προς την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
  Οικονομικών, την παράταση μέχρι 31-10-2020 όλων των συμβάσεων παραχώρησης
  δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας που έληξαν το έτος
  2019 (ΦΕΚ Β΄ 1636/12-05-2017) ή που έληξαν ή λήγουν το έτος 2020 (ηλεκτρονικές
  δημοπρασίες) και οι παραχωρησιούχοι δηλώσουν μέχρι 10-05-2020 ότι επιθυμούν την
  παράταση, με καταβαλλόμενο μίσθωμα μειωμένο κατά 40% σε σχέση με το χρονικά
  τελευταίο προβλεπόμενο από τη σύμβαση