Δωρεάν Wi-Fi σε 3.200 τουριστικά σημεία της χώρας. Προθεσμία υποβολής προτάσεων 16 Νοεμβρίου

Σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που αφορά στη δράση «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» προβαίνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η δράση θα αποτελέσει συμπληρωματική δράση της αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU, με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους δήμων της Ε.Ε. και έχει σκοπό να καλύψει τους δήμους οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή και να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU.

Το έργο, αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για ασύρματη δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με τεχνολογία WiFi , σε δημόσια σημεία με πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Τα σημεία θα επιλεγούν με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας μιας περιοχής.

Στα σημεία εγκατάστασης δεν υπάρχουν, γενικά, ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών, γι’ αυτό και το έργο έχει σαν βασικό στόχο την δημιουργία και εγκατάσταση εκείνου του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης που θα αποτελέσει το κίνητρο προς τους ιδιώτες επενδυτές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς, αλλά και την βάση για την διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού.

Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλλει:

-Στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της Ελλάδας,  όπου παρατηρείται υστέρηση

-Στην παροχή προστιθέμενης αξίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή

-Στην εξοικείωση των πολιτών και στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες

-Στην διαθεσιμότητα του διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το με αυτόν τον τρόπο προσιτό σε κατηγορίες χρηστών οι οποίοι δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο

– Στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσα από το Διαδίκτυο.

Υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.200 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα. Οι χώροι, οι οποίοι θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης, θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, όπως:

– Ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπως ενδεικτικά χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής-μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

– Κατανομή σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το ανωτέρω έργο, εκπνέει στις τις 16 Νοεμβρίου και ώρα 16.00’.

 

.tornosnews