ΣΚΙΑΘΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Σκιάθου προκειμένου να προσλάβει δεκαπέντε (15) ΥΕ Πυροφύλακες με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών
σύμφωνα με την αριθμ. 94/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο
Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 7%6 %2019 έως και 12%6%
2019.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Για τις θέσεις των ΥΕ Πυροφυλάκων
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2
του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, τα στοιχεία κατοικίας, καθώς
και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους
άγαμους.
4.Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου ή αυτοκινήτου.
  • Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και στον
    πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου .
    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ