Δεκαπέντε άτομα για την καθαριότητα θα προσλάβει ο Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

  Ο Δήμος Σκιάθου  προκειμένου να προσλάβει δεκαπέντε (10) ΥΕ  εργάτες/εργάτριες καθαριότητας και (3) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την αριθμ. 95/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου
 

 

 

                                                             ΚΑΛΕΙ

 

Καλούμε όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σκιάθου από σήμερα .Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 ως και την Παρασκευή ,14 Ιουνίου 2019 .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
3. Στοιχεία (από επίσημες αρχές) ΑΜΚΑ .ΑΜΑ. ΑΦΜ& αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση πρόσληψης).
4. Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων (τυπικά προσόντα) που απαιτεί κάθε ειδικότητα ,όπως αναφαίνονται στον πίνακα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος με πρωτόκολλο ανάρτησης.

Υπεύθυνη υπάλληλος για την παραλαβή ορίζεται η Σοφία Μπαλαλά ,ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του ν.2190/1994.

Β) Παράταση ,ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδίκαια άκυρη.

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) και

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

3

Δύο (2 )μήνες

2

ΥΕ Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας (χωρίς τυπικό προσόν άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 )

10

Δύο (2) μήνες

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                             ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ